Een libertarisch betoog tegen immigratiebeperkingen

september 14th, 2015 door Imre

Libertariërs verschillen over veel onderwerpen van mening. Desondanks is iedere libertariër het eens dat ieder mens, ongeacht nationaliteit, het recht heeft op een leven in vrijheid.

closeup

Mensen krijgen hun rechten niet van de overheid. Rechten worden verkregen vanuit filosofische principes, God of pragmatische overwegingen. Dat is één van de vele onderwerpen waar libertariërs heerlijk lang over kunnen discussiëren, maar dit geheel terzijde.

Vrijheid dus. De vrijheid om te doen wat je wilt, zolang je geen geweld gebruikt tegen anderen. Immigratiebeperkingen zijn daarentegen een vorm van geweld aangezien zij mensen opsluiten in arbitrair getrokken grenzen.

Bedenk wat voor groot onrecht dat is. Het is zeer waarschijnlijk dat je studeert of werkt buiten je geboorteplaats. Hoe zou je leven eruit hebben gezien wanneer je die plaats nooit mocht verlaten? Je hele leven is gelimiteerd tot de mogelijkheden die zich binnen een klein stukje grond voordoen.

Desondanks is er discussie tussen libertariërs of immigratiebeperkingen noodzakelijk zijn zolang we een verzorgingsstaat hebben. Victor van der Sterren en Henri Serton, beide libertariërs, zijn van mening dat enige restricties noodzakelijk zijn.

Hiervoor dragen zij twee argumenten aan. Ten eerste zal immigratie voornamelijk resulteren in kosten (de opvang van asielzoekers, het verstrekken van uitkeringen en inburgeringscursussen). Ten tweede zijn niet-westerse immigranten drager van onliberale culturen. Door meer immigranten toe te laten ondermijn je de basis van een vrije samenleving.

Het eerste punt is makkelijk onderuit te halen. Vrijwel iedere studie laat zien dat immigratie de overheid per saldo meer belasting oplevert dan het kost (zie bijv. deze studie van de OECD). Er zijn natuurlijk verschillen tussen groepen immigranten. Mensen uit Somalië integreren doorgaans slecht in Nederland terwijl Iraniërs het uitstekend doen. Alles bij elkaar genomen levert immigratie meer op dan het kost.

Het tweede punt is nog makkelijker te ontkrachten omdat er geen enkel voorbeeld is van een vrije westerse samenleving die ten onder is gegaan door immigratie. In het artikel van beide heren staat niet eens één voorbeeld van een vrijheid die beperkt is dankzij immigratie.

Ondanks het gebrek aan voorbeelden geven beide heren wel redenen waarom immigratie kan resulteren in minder vrijheid. Zo stemmen allochtonen doorgaans minder liberaal dan autochtonen. Hoe meer allochtonen, hoe socialistischer de politiek.

Daar valt wel wat op te nuanceren. Allochtonen stemmen steeds vaker zoals autochtonen. De PvdA blijft populair maar haar populariteit neemt gestaag af. Vrij Nederland wist te melden dat D66 steeds meer stemmen krijgt van allochtonen om tal van uiteenlopende redenen.

Desondanks hebben beide heren wel een punt dat allochtonen doorgaans socialistischer stemmen dan autochtonen. Dat is niet alleen het geval in Nederland maar in vrijwel ieder westers land. Je zou verwachten dat de landen met de meeste immigratie juist de grootste afname laten zien in economische vrijheid. Daar blijkt geen bewijs voor te zijn. Het beleid dat partijen uitvoeren is uiteindelijk veel belangrijker dan hoe ‘links’ ze staan in een politiek spectrum.

Beide heren stellen voor een aantal immigratiebeperkingen in te voeren. Het komt erop neer dat iedere werkgever een blik Pakistanen kan opentrekken, zolang die Pakistanen plechtig beloven de scheiding tussen kerk en staat te respecteren. Bij agressief of vijandig gedrag wacht uitzetting uit Nederland.

Zulk beleid kan ik alleen maar toejuichen omdat het een stap in de goede richting is. Het laat veel meer immigranten toe dan vandaag de dag mogelijk is. Hoe meer immigranten de kans krijgen om een leven op te bouwen in Nederland, hoe minder rechten we schenden door immorele immigratiebeperkingen.

Immigratie is niet alleen maar vrijheid blijheid. Desondanks is er geen enkel bewijs dat open grenzen gelijk staat aan de afbraak van een vrije samenleving. Libertariërs zouden moeten pleiten tegen de grootste mensenrechtenschending van deze tijd: het opsluiten van mensen in arbitrair getrokken grenzen. Of zoals zo mooi staat op het Vrijheidsbeeld:

“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!”

2 Responses to “Een libertarisch betoog tegen immigratiebeperkingen”

  1. Christopher says:

    Studies naar immigratie en economische baten zijn een stuk genuanceerder. Weliswaar zijn de meeste economen het erover een dat de baten de kosten overtreffen, tegelijkertijd laten ze ook duidelijk zien dat juist mensen aan de onderkant van de samenleving daarvoor prijs voor betalen. Werkgevers kunnen putten uit een groter arbeidsaanbod wat drukt op de lonen. Ook verdringen -in dit geval- asielzoekers woningzoekenden in de sociale woningbouw. Dan zijn er nog studies die laten zien dat de sociale cohesie achteruit gaat naarmate een gemeenschap een multicultureler karakter krijgt.

    • Imre says:

      Goed punt. Voor zover ik weet zijn de effecten van immigratie op de lonen nauwelijks significant. Desondanks klopt het dat de voor- en nadelen van immigratie ongelijkmatig verdeeld zijn.

Reageren

Je moet inloggen om te reageren.